Application of frequency-dependent traveltime tomography to 2D Crosswell seismic field data

Jianping Liao, Zhenwei Guo, Hexiu Liu, Shixin Dai, Yanlin Zhao, Lixin Wang, Huazhong Wang, Andrew Hursthouse

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)
144 Downloads (Pure)

Search results